İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNİN AMACI

İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitiminin temel amacı, öğrencilerin İngilizcenin temel kurallarını öğretmek ve öğrencilerin kelime bilgilerini geliştirmelerinin yanı sıra alanlarındaki İngilizce kaynakları ve uluslararası etkinlikleri takip edebilmelerini, gerek kendi bölümlerinde gerekse gündelik hayatta İngiliz Dilinden en üst seviyede faydalanmalarını sağlamaktır. Okulumuzda uygulanan program, öğrencileri etkin, istekli ve kendi kendine öğrenen bireyler olması yönünde destekler ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) düzeylerine göre hazırlanmıştır.

A1

(Beginner) –  (Elementary)

A2

(Pre-Intermediate)

B1

(Intermediate)

B2

(Upper- Intermediate)

 

 

 

 

 

 

HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM SİSTEMİ

  • Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu seviye sonunda bir üst seviyeye geçebilmek için gerekli yeterliği sağlayabilmesi ve o seviye grubu için belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesidir.
  • Bu programda öğrencilerin, akademik yılsonunda B2 seviyesine ulaşması sağlanmaktır.
  • Sistemde dil eğitim anlayışımız sınav odaklı değil, öğrenme ve süreç odaklıdır. Bu nedenle, öğrencinin dil becerilerindeki gelişimi izlenmekte ve öğrenciye destekleyici ve yapıcı geribildirim verilmektedir. 

DERS SAATLERİ VE İÇERİKLERİ

Seviye Grubu

Haftalık Ders Saati

Dersler

A1

22 saat

Main Course

(14)

Reading&Writing

(6)

Listening&Speaking

(2)

A2

20 saat

Main Course

(12)

Reading&Writing

(6)

Listening&Speaking

(2)

B1

18 saat

Main Course

(10)

Reading&Writing

(6)

Listening&Speaking

(2)

 

BAŞARI VE DEĞERLENDİRME

I.        Ara Sınavlar (%60)

II.       Kısa Sınavlar (%30)

III.      Sınıf-içi Başarı (CPG- Class Participation Grade) (%10)

IV.      Final Sınavı

I. Ara Sınavlar

Ara sınavların sayısı her akademik yıl öncesinde Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Her yarıyılda ikişer olmak üzere bir akademik yılda toplam 4 ara sınav uygulanmaktadır. 1. ve 3. ara sınavlarda Yazma, Dinleme, Okuma, İngilizcenin Kullanımı (kelime bilgisi ve dilbilgisi) becerileri test edilmektedir. 2. ve 4. ara sınavlarda bu 4 beceriye ek olarak Konuşma becerisi de test edilmektir.

 

Dönem

Ara Sınav

Test Edilen Yeti

I. Dönem

1. Ara Sınav

Listening, Reading, Use of English, Writing

 

2. Ara Sınav

Listening, Reading, Use of English, Writing, Speaking

 
 

II. Dönem

3. Ara Sınav

Listening, Reading, Use of English,  Writing

 

4. Ara Sınav

Listening, Reading, Use of English, Writing, Speaking  

           

II. Kısa Sınavlar

Bir akademik yıl içerisinde uygulanacak kısa sınavların sayısı Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Her yarıyılda en az 4 adet kısa sınav bulunmaktadır. Dinleme, Okuma ve İngilizcenin Kullanımı becerileri en az 2 kısa sınav ile test edilmektedir. Yazma becerisi Portfolio, Konuşma becerisi Sunum ve Münazara yöntemleriyle kısa sınav olarak değerlendirilmektedir.

 

Dönem

Kısa Sınav

Test Edilen Yeti

I. Dönem

1. Kısa Sınav

Listening, Reading, Use of English

 

2. Kısa Sınav

Listening, Reading, Use of English

 
 

3. Kısa Sınav

 

Speaking (Sunum yapılması)

4. Kısa Sınav

Writing (Portfolio hazırlanması)

II. Dönem

5. Kısa Sınav

Listening, Reading, Use of English

6. Kısa Sınav

Listening, Reading, Use of English

7. Kısa Sınav

Speaking (Münazara yapılması)

8. Kısa Sınav

Writing (Portfolio hazırlanması)

 

III. Sınıf-içi Başarı (CPG- Class Participation Grade)

Öğrenciler her yarıyıl sonunda sınıf-içi başarı notu ile değerlendirilirler. Bu notun %50’si derse katılım, derste İngilizce konuşulması gibi kriterler göz önüne alınarak; diğer %50’si ise öğrencilerin online çalışmaları değerlendirilerek hesaplanır.

IV. Final Sınavı

Hazırlık Sınıfı öğrencisinin final sınavına girebilmesi için yıl içi başarı notunun en az 60 puan olması gerekmektedir. Yıl içi başarı notu; ara sınavların %60’ı, kısa sınavların %30’u, sınıf içi başarı notunun %10’u toplamı alınarak hesaplanır.

Yıl sonu başarı durumunun (sınıf geçme notunun) hesaplanabilmesi için final sınav notunun en az 60 puan olması gerekir. Final sınav notu 60 puanın altında olan öğrenciler yıl içi başarı notu dikkate alınmadan başarısız sayılır.

Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları final ve yıl içi başarı notunun, öğrencinin yıl içinde eğitim aldığı düzey grubuna göre, aşağıda belirtilen oranlarda toplanmasıyla belirlenir.

Yıl sonu başarı durumu (sınıf geçme); A seviye grubunda; yıl içi başarı notunun %20’si + final sınavının %80’i, B seviye grubunda yıl içi başarı notunun %30’u + final sınavının %70’inin toplamı alınarak hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, final ve yıl içi başarı notunun yukarıda belirtilen oranlardaki toplamının en az 70 puan olması gerekir.

DEVAM ZORUNLULUĞU

  • Akademik yıl sonunda başarılı olma koşullarından bir diğeri devamsızlık limitini aşmamış olmaktır.
  • İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıtlı öğrencilerin programa devam etmeleri zorunludur.
  • Her bir seviye grubu için devamsızlık limiti o seviyedeki toplam ders saatinin % 85’i hesaplanarak elde edilir.

MAZERETLER

  • Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır.
  • Bu durum sadece Sınıf-içi Değerlendirmelere katılınamadığı takdirde geçerlidir; Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı (CPT) ve Final Sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
  • Mazeretlerin devamsızlık limitlerine etkisi yoktur.

 


Başa Dön