Yönetmelik ve Yönergeler

 

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfında yürütülecek olan eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönerge; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Bu Yönergede geçen;

a)Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

b)Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fakültelerini,

c)Yüksekokul: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nu,

ç)Enstitü: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Enstitülerini,

d)Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

e)Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,

f)Yabancı Diller Yüksekokulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nu,

g)Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

h)Hazırlık Sınıfı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfını,

ı)Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,

i)Lisansüstü: Yüksek Lisans ve doktora eğitimini,

j) TOEFL: Test of English Foreign Language Sınavını,

k) (Değişik 08.12.2015 – 2015/29-5 Senato) CPT: Celebi Proficiency Test (İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı)’ini,

l) A1: Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde A1, yani başlangıç düzeyini,

m) A2: Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde A2, yani orta öncesi düzeyini,

n) B1: Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde B1, yani orta düzeyini,

o) ( Mülga 26.10.2017 – 2017/26-1 Senato )

ö)  YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

p) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Hazırlık sınıfı eğitiminin amacı

MADDE 4 – (1) Hazırlık Sınıfının amacı, Üniversiteye kabul edilen, zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulacak lisans ve lisansüstü öğrencilerin yabancı dil bilgi düzeylerini akademik, mesleki ve sosyal yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirmektir.

Hazırlık Sınıfına Kabul

MADDE 5 – (1) Eğitim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.

(2) Eğitim dili en az %30 oranında yabancı dil olan ve bu Yönergenin (6). ve (7). maddelerinde belirtilen muafiyet şartlarını taşımayan öğrenciler için Yabancı dil hazırlık eğitimi zorunludur.

(3) Eğitim dili en az %30 oranında yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Eğitim dili en az %30 oranında yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında eğitim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla eğitim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(4) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Bahar yarıyılında Enstitülere kabul edilen ve Hazırlık sınıfı okuma zorunluluğu olan lisansüstü öğrencilerin yabancı dil düzeyleri Bahar Dönemi Lisansüstü CPT sonucunda belirlenir. Bu öğrencilerden yabancı dil düzeyi devam etmekte olan hazırlık programlarının düzeyine uygun olanlar bahar yarıyılında Hazırlık sınıfında eğitime başlarlar. Düzeyi devam etmekte olan hazırlık programlarının düzeyinden düşük olanlar takip eden akademik yılın güz yarıyılında eğitime başlarlar.

Hazırlık Sınıfından Belgeli Muafiyet

MADDE 6 – (1) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler CPT Sınavından ve Hazırlık sınıfından muaf sayılırlar:

(a) En az son 3 (üç) yılında, ortaöğretimini İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,

(b) (Değişik 08.12.2015 – 2015/29-5 Senato) İngilizce dilinin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti için yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”, DALF: “Diplôme Approfondi deLangue Française”,PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache” gibi) sınavlarda, ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS’den ya da YÖKDİL’den en az 70 puan alanlar (bahsi geçen sınavların geçerli sayılabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yılın geçmemesi şarttır),

(c) (Mülga 08.12.2015 – 2015/29-5 Senato)

Hazırlık Sınıfından Yeterlik Sınavı (CPT) ile Muafiyet

MADDE 7 - (1) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato)CPT Sınavına girerek bu sınavdan 70 puan ya da üzerinde bir puanı alan öğrenciler Hazırlık sınıfından muaf sayılırlar.

(2) (Ek: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato)Öğrencilerin CPT sonuçları, 3 (üç) yıl geçerli sayılır.

(Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) İngilizce Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı (CPT)

MADDE 8 – (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) (1) CPT, tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce kararlaştırılır. CPT Sınavında başarı notu %70 ve üstüdür. Ayrıca bu sınavda %75 ve üzerinde başarı sağlayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olurlar.

(2) CPT Sınavında başarılı olamayıp Hazırlık Sınıfı okuyacak öğrencilerin Hazırlık sınıfında İngilizce eğitimlerine hangi düzeyden başlayacakları akademik yıl başlangıcında yapılacak İngilizce Seviye Tespit Sınavı’ndan aldıkları notlarına göre belirlenir. Bu sınav sonucunda öğrenciler, başlangıç (A1), orta öncesi (A2), veya orta (B1) programlarına yerleştirilirler. Akademik yıl başlangıcında Hazırlık Sınıfı dersleri başlamadan önce Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu kararıyla belirlenen esaslar uyarınca düzey grupları değiştirilebilir.

(3) CPT ve İngilizce Seviye Tespit Sınavı Yönetim Kurulu kararı ile bir akademik yıl içinde farklı zamanlarda gerekli sayıda uygulanarak öğrencilere muafiyet ve/veya düzey belirleme imkânı tanınabilir.

(4) CPT ve İngilizce Seviye Tespit Sınavı bir akademik yıl içinde Güz ve Bahar Yarıyılında birer tane olmak üzere akademik takvimde belirtilen tarihlerde lisans ve/veya lisansüstü öğrencilerine uygulanır.

(5) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı olmayan ancak kabul koşulları içinde yabancı dil barajı veya yabancı dil puanının genel başarı durumuna belli oranda yansıma koşulu bulunan lisansüstü programlara başvuran öğrenciler gerekli yabancı dil şartlarını sağlamak için CPT sınavına girebilirler.

Devam Zorunluluğu ve Devam Muafiyeti

MADDE 9 – (1)Yabancı Diller Yüksekokulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine % 85 oranında devam etmekle yükümlüdürler. Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar % 15 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları sınıfta başarısız sayılırlar devamsızlık sınırını aşan öğrenciler derslere devam edemezler ve final sınavına giremezler.

Başarı ve Değerlendirme

MADDE 10 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları final ve yıl içi başarı notunun, öğrencinin yıl içinde eğitim aldığı düzey grubuna göre, aşağıda belirtilen oranlarda toplanmasıyla belirlenir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, final ve yıl içi başarı notunun aşağıda belirtilen oranlardaki toplamının en az 70 puan olması gerekir. Hazırlık Sınıfı öğrencisinin final sınavına girebilmesi için; yıl içi başarı notunun en az 60 puan, yıl sonu başarı durumunun (sınıf geçme notunun) hesaplanabilmesi için final sınav notunun en az 60 puan olması gerekir. Final sınav notu 60 puanın altında olan öğrenciler yıl içi başarı notu dikkate alınmadan başarısız sayılır.

(2) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Yıl içi başarı notu; ara sınavların, kısa sınavların ve diğer bileşenlerin belirli oranlarda toplanması sonucu hesaplanır.  Ara sınavların, kısa sınavların ve diğer bileşenlerin hangi oranlarda yıl içi başarı notuna katkı edeceği, Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulu tarafından eğitim öğretim başlamadan önce belirlenir ve ilan edilir. Bunlardan;

a) Ara sınavlar: Her yarıyıl içinde ikiden az olmamak üzere gerekli sayıda yapılır.

b) Kısa sınavlar: Kısa süreli sınavlar olup, her yarıyıl içinde gerekli sayıda yapılır.

(3) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Yıl sonu başarı durumu (sınıf geçme); yıl içi başarı notunun %40’ı + final sınavının %60ı toplamı alınarak hesaplanır.

Notlar

MADDE 11- (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) (1) CPT ve Final sınavlarında Notlar: Yıl sonu başarı değerlendirmesi sonucu en az %70 başarı sağlayan öğrenciler başarılı olurlar.

(a) Hazırlık sınıfını tamamlamış öğrencilerin Final ya da varsa Bütünleme notu aşağıdaki tabloya göre harf notuna çevrilir:

Başarı Puanı Harf Notu

90-100             AA

85-89               BA

80-84               BB

75-79               CB

70-74               CC

65-69               DC

60-64               DD

50-59               FD

40-49               FE

0-39                 FF

 FD, FE ve FF başarısız notlardır.

(b) Hazırlık sınıfını tamamlamış öğrencilerin ağırlıklandırılmış dönem sonu notları ya da CPT sınavına girmiş öğrencilerin CPT sınav sonuçları aşağıdaki tabloya göre harf notuna çevrilir:

Başarı Puanı Harf Notu

90-100             AA

85-89               BA

80-84               BB

75-79               CB

70-74               CC

60-69               FD

50-59               FE

0-49                 FF

FD, FE ve FF başarısız notlardır.

YDS sınavının Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (AODÇ) Seviyelerine göre eşdeğerliliği için YÖK tablosu kullanılır.

(2) Devamsızlık Sonucu Başarısız: 

a) Devamsızlık sonucu başarısız olan öğrencilere DZ (Devamsız) notu verilir. 

(3) Öğrencilerin CPT ve Final sınavlarında elde ettiği notlara karşılık gelen yukarıda tanımlanmış harfler öğrencilere duyurulur.

Mazeretler

MADDE 12- (1) Öğrencilerin sınavlarda mazeretli sayılmalarına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı durumunda Yönetim Kurulunca karar verilir.

(2) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için sınav süresi içerisinde öncelikle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden veya herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan, tatil günlerinde ise bulunduğu yerin yataklı tedavi resmi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Yönetim kurulu Kararı ile mazeretli sayılması gerekir.

(3) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yapılır. Bu süre geçtikten sonra mazeret başvuruları işleme konulmaz.

(4) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Mazeretleri nedeniyle herhangi bir ara sınava katılmayan ve mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Kısa sınavlar, final sınavları, CPT Sınavları ve Seviye Tespit Sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Seviye tespit ve yılsonu sınavlarına kabul koşulları

MADDE 13- (1) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Hazırlık sınıfında yapılan sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bahar dönemi lisansüstü CPT: Bu sınava, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri ile sınavın yapıldığı dönemde Yabancı Diller Yüksekokulu’na kayıtlı olan lisansüstü öğrencileri girebilir.

b) Güz dönemi lisansüstü CPT: Bu sınava, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri girebilir.

c) Yeni kayıt CPT: Bu sınava;

1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri,

2) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim alıp her ne sebeple olursa olsun başarısız olmuş veya öğrenime ara verme izni almış lisans ve yüksek lisans öğrencileri girebilir.

ç) İngilizce Seviye Tespit Sınavı: Bu sınava, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran ve CPT Sınavında başarısız olan lisans ve lisansüstü öğrencileri girebilir.  

d) Final sınavı: Bu sınava, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve yıl içi ortalaması yeterli olan öğrenciler girebilir. Çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler izinli sayıldıkları yılın final sınavına giremezler.

(2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu sınav hakkı, lisans öğrencileri için her akademik yılın başında güz döneminde yapılan Yeni kayıt CPT için, yüksek lisans öğrencileri için Güz dönemi lisansüstü CPT ve Bahar dönemi lisansüstü CPT için kullanılabilir. Sınav sonucunda başarılı olan öğrencilerin kaydı yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 14- (1) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Öğrenciler, sınav sonuçlarına, ilanından itibaren bir hafta içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilirler. Yüksekokul Müdürlüğünün isteği üzerine Ölçme Değerlendirme ve İstatistik Birimi üyesi olan öğretim elemanları öğrencinin sınav kâğıdını maddi hata yönünden tekrar inceler. Birim üyelerinin itiraza ilişkin yazılı kanaati Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar verilir, maddi hata belirlenirse öğrencinin notu düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç on beş gün içerisinde Yönetim Kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.

İzinli sayılma

MADDE 15- (1) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Hazırlık Sınıfı öğrencileri tekrar Üniversiteye dönmek üzere bir yıl için izinli ayrılabilirler. İzin için başvuranlardan geçerli nedenleri olanlara ilgili Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilmez.

(2) (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında verilen CPT Sınavına yeni öğrencilerle birlikte girebilir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokuluna devam hakları saklıdır.

(Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) Öğrenci Temsili

MADDE 16- (Değişik: 26.10.2017 tarihli ve 2017/26-01 sayılı Senato) (1) Hazırlık Sınıfı öğrencileri arasından her akademik yıl için bir öğrenci temsilcisi öğrenci oylarıyla seçilir ve Yüksekokul Yönetimi öğrenci temsilcisinden öğrencilerin dilek ve şikâyetleriyle ilgili bilgi alır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 17 – (1) 26.11.2013 tarihli ve 2013/36 sayılı Senato Kararıyla kabul edilen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümleri Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.


Başa Dön