İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
                                                                                              YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfında yürütülecek olan eğitim-öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönerge; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü, 44 üncü ve 49 uncu maddelerine ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a)Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,
b) Fakülte: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fakültelerini,
c)Yüksekokul: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nu,
ç) Enstitü: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Enstitülerini,
d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,
f)Yabancı Diller Yüksekokulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nu,
g) Yönetim Kurulu: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
h)Hazırlık Sınıfı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfını,
ı)Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
i) Lisansüstü: Yüksek Lisans ve doktora eğitimini,
j) TOEFL: Test of English Foreign Language Sınavını,
k) (Değişik 08.12.2015 – 2015/29-5 Senato) CPT: Celebi Proficiency Test (İngilizce Yeterlilik/Seviye Tespit Sınavı)’ini,
l) A1: Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde A1, yani başlangıç düzeyini,
m) A2: Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde A2, yani orta öncesi düzeyini,
n) B1: Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde B1, yani orta düzeyini,
o) B2: Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde B2, yani üst orta düzeyi
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar
Hazırlık sınıfı eğitiminin amacı
MADDE 4 – (1) Hazırlık Sınıfının amacı, Üniversiteye kabul edilen, zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulacak lisans ve lisansüstü öğrencilerin
yabancı dil bilgi düzeylerini akademik, mesleki ve sosyal yaşantılarında ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye getirmektir.
Hazırlık Sınıfına Kabul
MADDE 5 – (1) Eğitim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılamaz; ancak üniversite yetkili
kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık eğitimi verilebilir; bu hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin ilişikleri
kesilmez ve eğitimlerine devam ederler.
(2) Eğitim dili en az %30 oranında yabancı dil olan ve bu Yönergenin (6). ve (7). maddelerinde belirtilen muafiyet şartlarını taşımayan öğrenciler için Yabancı dil hazırlık
eğitimi zorunludur.
(3) Eğitim dili en az %30 oranında yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Eğitim dili en az %30 oranında yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında eğitim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla eğitim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
(4) (Değişik 08.12.2015 – 2015/29-5 Senato) Bahar yarıyılında Enstitülere kabul edilen lisansüstü öğrencilerin yabancı dil düzeyleri Bahar Dönemi Lisansüstü Seviye Tespit Sınavı (CPT) sonucunda belirlenir. Bu öğrencilerden yabancı dil düzeyi devam etmekte olan hazırlık programlarının düzeyine uygun olanlar bahar yarıyılında Hazırlık sınıfında eğitime başlarlar. Düzeyi devam etmekte olan hazırlık programlarının düzeyinden düşük olanlar takip eden akademik yılın güz yarıyılında eğitime başlarlar.
Hazırlık Sınıfından Belgeli Muafiyet
MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler İngilizce Yeterlik/Seviye
Tespit Sınavı (CPT)ndan ve Hazırlık sınıfından muaf sayılırlar:
(a) En az son 3 (üç) yılında, ortaöğretimini İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayanlar,
(b) (Değişik 08.12.2015 – 2015/29-5 Senato) İngilizce dilinin ana dil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti için yapılan (TOEFL: “Test of English as a Foreign Language”, DALF: “Diplôme Approfondi deLangue Française”,PNDS: “Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache” gibi) sınavlarda, ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YDS’den en az 70 puan alanlar (bahsi geçen sınavların geçerli sayılabilmesi için sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yılın geçmemesi şarttır),
(c) (Mülga 08.12.2015 – 2015/29-5 Senato)
Hazırlık Sınıfından Yeterlik Sınavı (CPT) ile Muafiyet
MADDE 7 - (1) İngilizce Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı (CPT)na girerek bu sınavdan 70 puan ya da üzerinde bir puanı alan öğrenciler Hazırlık sınıfından muaf sayılırlar. İngilizce Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı (CPT)
MADDE 8 – (1) İngilizce Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı (CPT), tek veya çok aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce
kararlaştırılır. İngilizce Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı (CPT)nda başarı notu %70 ve üstüdür. Ayrıca bu sınavda %90 ve üzerinde başarı sağlayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olurlar.
(2) Öğrencilerin Hazırlık sınıfında İngilizce eğitimlerine hangi düzeyden başlayacakları İngilizce Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı (CPT)ndan aldıkları notlarına göre
belirlenir. Bu sınav sonucunda öğrenciler, başlangıç (A1), orta öncesi (A2), orta (B1) veya üst orta düzey (B2) programlarına yerleştirilirler. Yıl içerisinde öğrencilerin performanslarına göre düzey grupları sınav yapılmaksızın değiştirilebilir.
(3) İngilizce Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı (CPT) Yönetim Kurulu kararı ile bir akademik yıl içinde farklı zamanlarda gerekli sayıda uygulanarak öğrencilere muafiyet
ve/veya düzey belirleme imkânı tanınabilir.
(4) İngilizce Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı (CPT) bir akademik yıl içinde akademik takvimde belirtilen tarihlerde lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulanır.
(5) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı olmayan ancak kabul koşulları içinde yabancı dil barajı veya yabancı dil puanının genel başarı durumuna belli oranda yansıma
koşulu bulunan lisansüstü programlara başvuran öğrenciler gerekli yabancı dil şartlarını sağlamak için CPT sınavına girebilirler.
Devam Zorunluluğu ve Devam Muafiyeti
MADDE 9 – (1)Yabancı Diller Yüksekokulunda derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine % 85 oranında devam etmekle yükümlüdürler.
Sağlık kurumlarından alınan rapor veya diğer benzeri belgelere dayalı devamsızlıklar % 15 oranındaki mazeret içinde değerlendirilir. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları sınıfta başarısız sayılırlar devamsızlık sınırını aşan öğrenciler derslere devam edemezler ve final sınavına giremezler.
Başarı ve Değerlendirme
MADDE 10 – (1) Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları final ve yıl içi başarı notunun, öğrencinin yıl içinde eğitim aldığı düzey grubuna göre, aşağıda belirtilen oranlarda toplanmasıyla belirlenir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, final ve yıl içi başarı notunun aşağıda belirtilen oranlardaki toplamının en az 70 puan olması gerekir. Hazırlık Sınıfı öğrencisinin final sınavına girebilmesi için; yıl içi başarı notunun en az 60 puan, yıl sonu başarı durumunun (sınıf geçme notunun) hesaplanabilmesi için final sınav notunun en az 60 puan olması gerekir. Final sınav notu 60 puanın altında olan öğrenciler yıl içi başarı notu dikkate alınmadan başarısız sayılır.
(2) Yıl içi başarı notu; ara sınavların %60’ı, kısa sınavların %30’u, sınıf içi başarı notunun %10’u toplamı alınarak hesaplanır. Bunlardan;
a) Ara sınavlar: Her yarıyıl içinde ikiden az olmamak üzere gerekli sayıda yapılır.
b) Kısa sınavlar: Kısa süreli sınavlar olup, her yarıyıl içinde gerekli sayıda yapılır.
(3) (Değişik 08.12.2015 – 2015/29-5 Senato) Yıl sonu başarı durumu (sınıf geçme); düzey grubu A da yıl içi başarı notunun %20’si + final sınavının %80, düzey grubu B de yıl içi başarı notunun %30’u + final sınavının %70’inin toplamı alınarak hesaplanır.
Notlar
MADDE 11- (Değişik 08.12.2015 – 2015/29-5 Senato) (1) CPT ve Final sınavlarında Geçer Notlar: Yıl sonu başarı değerlendirmesi sonucu en az %70 başarı sağlayan öğrenciler başarılı olurlar. Hazırlık sınıfını tamamlamış öğrencilerin ağırlıklandırılmış dönem sonu notları ya da CPT sınavına girmiş öğrencilerin CPT sınav sonuçları aşağıdaki tabloya göre harf notuna çevrilir:
Başarı Puanı Harf Notu
90-100               AA
85-89                 BA
80-84                 BB
75-79                 CB
70-74                 CC
YDS sınavının Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (AODÇ) Seviyelerine göre eşdeğerliliği için YÖK tablosu kullanılır.
(2) CPT ve Final sınavlarında Geçmez Notlar ve tanımları şunlardır.
a) F: Yeterlik sınavında başarısız.
b) F1: Devamsız, final sınavına girme hakkı yok.
c) F2: Devam etti, yıl içi başarı notu yeterli olduğu halde final sınavına girmedi.
ç) F3: Final sınavına girdi ve başarılı olamadı.
d) F4: Yaz okulu sınavına girdi, başarılı olamadı.
e) F5: Yıl İçi başarı ortalaması yetmeyip, final sınavına girme hakkı kazanamadı.
(3) Öğrencilerin CPT ve Final sınavlarında elde ettiği notlara karşılık gelen yukarıda tanımlanmış harfler öğrencilere duyurulur.
Mazeretler
MADDE 12- (1) Öğrencilerin sınavlarda mazeretli sayılmalarına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı durumunda Yönetim Kurulunca karar verilir.
(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için sınav süresi içerisinde öncelikle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden veya çok zorunlu
hallerde herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan, tatil günlerinde ise bulunduğu yerin yataklı tedavi resmi kurumundan alınacak bir rapor ile belgelendirmesi ve bu raporun Yönetim kurulu Kararı ile mazeretli sayılması gerekir.
(3) Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
yapılır. Bu süre geçtikten sonra mazeret başvuruları işleme konulmaz.
(4) Mazeretleri nedeniyle herhangi bir ara sınava katılmayan ve mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.
Seviye tespit ve yılsonu sınavlarına kabul koşulları
MADDE 13- (1) Hazırlık sınıfında yapılan sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bahar dönemi lisansüstü seviye tespit sınavı (CPT): Bu sınava, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri ile sınavın yapıldığı dönemde Yabancı Diller
Yüksekokulunda eğitimine devam etmekte olup sınav tarihi itibarıyla devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olan lisansüstü öğrencileri girebilir.
b) Güz dönemi lisansüstü seviye tespit sınavı (CPT): Bu sınava, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri girebilir.
c) Yeni kayıt lisans seviye tespit sınavı (CPT): Bu sınava;
1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri,
2) Yabancı Diller Yüksekokulunda eğitim alıp her ne sebeple olursa olsun başarısız olmuş veya öğrenime ara verme izni almış lisans ve yüksek lisans öğrencileri girebilir.
ç) Final sınavı: Bu sınava, devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve yıl içi ortalaması yeterli olan öğrenciler girebilir. Çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler izinli sayıldıkları yılın final sınavına giremezler.
(2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık
sınıfında başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Bu sınav hakkı, lisans öğrencileri için her akademik yılın başında güz döneminde yapılan Yeni kayıt lisans seviye tespit sınavı (CPT) için, yüksek lisans öğrencileri için Güz dönemi lisansüstü seviye tespit sınavı (CPT) ve Bahar dönemi lisansüstü seviye tespit sınavı (CPT) için kullanılabilir. Sınav sonucunda başarılı olan öğrencilerin kaydı yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 14- (1) Öğrenciler, sınav sonuçlarına, ilanından itibaren bir hafta içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında
bulunabilirler. Yüksekokul Müdürlüğünün isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kâğıdını maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanının itiraza ilişkin yazılı kanaati Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karar verilir, maddi hata belirlenirse öğrencinin notu düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç on beş gün içerisinde Yönetim Kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.
İzinli sayılma
MADDE 15- (1) Hazırlık Sınıfı öğrencileri tekrar Üniversiteye dönmek üzere bir yıl için izinli ayrılabilirler. İzin için başvuranlardan geçerli nedenleri olanlara Yönetim Kurulu
kararı ile izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilmez.
(2) Bir yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılının başında verilen İngilizce Yeterlik/Seviye Tespit Sınavı (CPT) na yeni öğrencilerle birlikte girebilir.
Sınavda başarısız olan öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokuluna devam hakları saklıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İngilizce Dışında Yabancı Dil Eğitimi
MADDE 16- (1) Yabancı dil eğitiminin İngilizce dışında başka bir dilde yapılması
halinde yönergenin ilgili hükümleri aynı şekilde uygulanır.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 17 – (1) 26.11.2013 tarihli ve 2013/36 sayılı Senato Kararıyla kabul edilen
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Yönergesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümleri Senato tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü
yürütür.


Başa Dön