AKADEMİK GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

 

Adı Soyadı

Görev Unvanı

Kadro Unvanı

Görevleri

Sorumlu Olduğu Yönetici

İzinlerde Vekâlet Edecek Personel

Ad Soyad-İmza-Tarih

Prof.Dr. Nilgül ÇETİN

Yüksekokul Müdürü Vekili

Prof. Dr.

Yüksekokulu temsil etmek.

Rektör

Müdür Yardımcıları

( Öğr. Gör. Hülya UÇAK ÖZ – Okt. Nihal TOPRAKCI)

 

İmza / Tarih

Prof.Dr. Nilgül ÇETİN

Kurumun menfaatlerini göz önünde bulundurarak, sürekli ve düzenli gelişmesini sağlayacak yöntemler oluşturmak, bu yöntemler çerçevesinde Yüksekokulun vizyon ve stratejisini belirlemek, bağlı tüm birimleri ve çalışanlarını bu doğrultuda yönlendirmek ve idare etmek,

Tüm çalışanların yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve tüm çalışanları bu çerçevede görevlendirmek, verimli çalışmalarını sağlamak

Öğretim yardımcısı kadrolarına atanacak kişilerin sınavlarını ve atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

Kurum hizmetlerinin ulusal, uluslararası standartlarla uyum içinde verilmesini sağlamak, kalite sistemi kurmak, kurum iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına katılmak ve bu konuda her türlü desteği sağlamak.

Yüksekokul Kuruluna ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

Kurulların kararlarını uygulamak.

Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yüksekokulda görevli akademik ve idari personeli denetlemek.

 

Eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektör’e rapor vermek.

Harcama yetkilisi olarak harcama talimatlarını bütçe ilke ve esasları ve mevzuata uygun olarak ekonomik ve verimli kullanmak.

Bütçede tahsis edilen ödenekler doğrultusunda Yüksekokul ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili gerçekleştirme görevlisine talimat vermek.

Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Öğr.Gör.Hülya UÇAK ÖZ

Müdür Yardımcısı

Öğretim Görevlisi

Yüksekokul Müdürünün verdiği görevleri yapmak.

Yüksekokul Müdürü

Okt. Nihal TOPRAKCI

 

 

 

 

 

İmza / Tarih

Öğr.Gör.Hülya UÇAK ÖZ

Yüksekokul bünyesinde gerçekleştirilen her tür eğitim öğretim faaliyetinin programlanması, uygulanması, ölçme değerlendirmesi ve iyileştirilmesi aşamalarını koordine etmek.

Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurul toplantılarına katılmak.

Yüksekokul Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek.

Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Okt. Nihal TOPRAKCI

Müdür Yardımcısı

Okutman

Yüksekokul Müdürünün verdiği görevleri yapmak.

Yüksekokul Müdürü

Öğr.Gör. Hülya UÇAK ÖZ

 

 

 

İmza / Tarih

Okt. NihalTOPRAKCI

Yüksekokul bünyesinde gerçekleştirilen her tür eğitim öğretim faaliyetinin programlanması, uygulanması, ölçme değerlendirmesi ve iyileştirilmesi aşamalarını koordine etmek.

Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.

Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurul toplantılarına katılmak.

 

 

 

Yüksekokul Müdürünün olmadığı zamanlarda yerine vekâlet etmek.

 

 

 

Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Öğr.Gör.

Burçin YILDIZ

Hazırlık Birimi Sorumlusu

Öğretim Görevlisi

Hazırlık sınıfı derslerinde kullanılacak materyalleri belirlemek ve Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayına sunmak,

Yüksekokul Müdürü ve Müdür Yardımcıları

 

 

Öğr.Gör.Hülya UÇAK ÖZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmza / Tarih

Öğr.Gör.Burçin YILDIZ

Yıllık Hazırlık Okulu Akademik Takvimini hazırlamak.

Eğitim programlarının istenilen düzeyde yürütülmesi için düzenlemeler yapmak.

Akademik program doğrultusunda okutulan kitaplarda, ünite saatlerinin tespitini yapmak, izlenceleri hazırlamak ve programın uygulanışını takip etmek.

Diğer Akademik Sorumlular ile bir araya gelerek ortaya çıkan sorunları çözmek ve ileride olabilecek sorunlara önceden tedbir almak.

Sınav tarihlerinin eğitim programına uygunluğunu kontrol etmek.

Sınavların sağlıklı bir şekilde yapılması için önlemler almak.

Yeterlik sınavı sonuçları doğrultusunda çeşitli düzeylerde sınıflar oluşturulmasına yardımcı olmak.

Öğretim elemanlarının sınıflara uygun olarak görevlendirmelerini yapılmasına yardımcı olmak.

Her dönem öğretim elemanı haftalık ders programının hazırlanmasına yardımcı olmak.

 

Proje ve materyal çalışmalarını denetlemek.

 

 

 

 

Uzaktan Eğitim Programı kapsamında ders programlarını hazırlamak, ilgili öğretim elemanlarını görevlendirmek ve programın yürütülmesini denetlemek.

 

 

 

Dersleri belli sıklıklarla izleyen Hizmet-içi Eğitim Görevlisinden öğretmen ve öğrenci performans ve başarısı ile ilgili bilgi alıp, değerlendirmek.

Öğretim elemanı ihtiyaçlarının tespit edilmesine yardımcı olmak.

Yaz Okulu program ve materyal hazırlığını yapmak, yürütülmesini denetlemek.

Eğitimde kalitenin artmasına yönelik öneriler almak, bu önerileri Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayına sunmak.

Yüksekokul Müdürlüğü’ne, uygulanan eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması amacı ile önerilerde bulunmak, alınacak kararlara esas olmak üzere araştırma yaparak veriler hazırlamak.

Öğrenci memnuniyet anketlerinin hazırlanması, uygulanması, verilerin analizi ve sunulması aşamalarını koordine etmek.

Öğrencilerin öneri ve dileklerini yetkisi dâhilinde çözmek.

Öğrencilere gerektiğinde danışmanlık yapmak.

Hizmetiçi eğitim konusunda öğretim elemanlarının ihtiyaçlarını belirlemek.

Hizmetiçi eğitim programını hazırlamak ve Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayına sunmak.

Hizmetiçi eğitim programında yer alan faaliyetlerin işleyişinin takibini yapmak.

 

 

 

 

Uygulanan Hizmetiçi eğitim faaliyetleriyle ilgili istenen raporlamaları Yüksekokul Müdürlüğü’ne sunmak.

 

 

 

Dönem içerisinde öğretim elemanlarının derslerini gözlemlemek, gözlemlenen derslerle ilgili olarak öğretim elemanına geri bildirimde bulunmak, ders gözlemelerini raporlamak ve arşivlemek.

Dönem içerisinde öğretim elemanlarının birbirlerinin derslerini gözlemledikleri “peer observation” uygulamasını programlamak, raporlamak ve arşivlemek.

Yabancı Dil Eğitimi ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların organizasyonu sürecini koordine etmek.

Yüksekokul akademik ve idari personeline yönelik sosyal faaliyetler planlamak ve Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayına sunmak.

Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Öğr.Gör.Yılmaz YALDIR

Modern Diller Birim Sorumlusu

Öğretim Görevlisi

  1. Ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil ders gruplarını belirlemek ve öğrenci devam listelerinin kontrolünü yapmak.

Yüksekokul Müdürü ve Müdür Yardımcıları

 

Okt. Nihal TOPRAKCI

 

 

 

 

 

İmza / Tarih

Öğr.Gör.Yılmaz YALDIR

Ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinde kullanılacak materyallerini belirlemek ve Yüksekokul Müdürlüğü’nün onayına sunmak.

  1. Ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin dönemlik ders planlarının ve izlencelerinin hazırlanması sürecini koordine etmek.
  1. Ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin haftalık ders programlarını ilgili fakültelerle koordineli çalışarak hazırlamak.
  2.  

 

 

 

Ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerini verecek öğretim elemanlarına ders programlarını ve izlenceleri teslim etmek, derslerin sorunsuz işleyişini sağlamak.

 

 

 

  1. Diğer Akademik Sorumlular ile birlikte dönemlik sınav takvimlerini hazırlamak.
  1. Yüksekokul Müdürlüğü’ne sunulacak ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin dosyalarını hazırlamak.
  1. Haftalık programlar, görevlendirmeler ve sınav takvimiyle ilgili olarak Fakültelerle resmi yazışmaların takibini yapmak.
  1. Her dönem başında devamsızlık limitlerini belirlemek ilgili öğretim elemanlarına bildirmek ve devam listelerinin düzenli kontrolünü sağlamak.
  1. Ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerinin düzenli uygulanmasını koordine etmek, bu amaçla öğretim elemanlarıyla düzenli toplantılar yapmak.
  1. Yüksekokul Müdürlüğü’ne ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleriyle ilgili istenen raporlamaları yapmak.

İlgili öğretim elemanlarına gerekli bilgilendirmeleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak.

Sınavların sorunsuz uygulanması sürecinin takibini yapmak.

UBS ekranlarının öğretim elemanları tarafından doğru şekilde kullanımını sağlamak, bu konuda bilgilendirmeleri yapmak, not girişlerini takip etmek.

UBS Bologna ekranlarının açılan derslerle içerik uyumunu kontrol etmek, yeni açılan derslerin veri girişlerinin zamanında yapılmasını takip etmek.

 

 

 

 

Sınav sonuçlarının ilanının takibini yapmak.

 

 

 

Not girişlerinin ardından öğretim elemanlarından sınav sonuç raporlarını istemek, tasnif etmek, başarı istatistiklerinin çıkarılması sürecini koordine etmek.

Yıllık faaliyet ve değerlendirme raporları için Ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil derslerine ait verileri iletmek.

Öğrenci memnuniyet anketlerinin hazırlanması, uygulanması ve analiz edilmesi süreçlerini koordine etmek.

Öğrencilere gerekli duyuruların yapılmasını sağlamak.

Ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleriyle ilgili olarak Öğrenci İşleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve yazışmaları yapmak.

Ortak zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleriyle ilgili olarak Fakülteler ile gerekli koordinasyonu sağlamak ve yazışmaları yapılması.

Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Okt. Asuman ACIR

Ölçme Değerlendirme ve İstatistik Birim Sorumlusu

Okutman

Diğer Akademik Sorumlular ile birlikte sınav takvimini belirlemek.

Yüksekokul Müdürü ve Müdür Yardımcıları

 

Müdür Yardımcıları

( Öğr. Gör. Hülya UÇAK ÖZ – Okt. Nihal TOPRAKCI)

 

 

 

 

 

İmza / Tarih

Okt. Asuman ACIR

Sınavların hazırlanmasında görev alacak öğretim elemanlarını belirlemek.

 

Uygulanacak sınav ile ilgili soru hazırlanması için görevlendirme yapmak.

 

Hazırlanan soruları değerlendirip uygun olanlarla sınavları oluşturmak ya da oluşturulması için görevlendirme yapmak.

 

 

 

 

Sınavların yürütüleceği derslikleri belirlemek.

 

 

 

Sınavların düzeltme okuması, çoğaltılması, zımbalanması ve dosyalanması ile ilgili görevlendirme yapmak.

Sınavların yürütülmesinde görev alacak gözetmen, salon başkanı, koridor görevlisi vs. belirlemek.

Sınavların yürütülmesinde görev alacak gözetmen, salon başkanı, koridor görevlisi vs. belirlemek.

Sınavların sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Sınavların bitiminde değerlendirme ile ilgili düzenleme ve görevlendirmeleri yapmak.

Uzaktan Eğitim Programı kapsamında ders programlarını hazırlamak, ilgili öğretim elemanlarını görevlendirmek ve programın yürütülmesini denetlemek.

Sınavlarla ilgili istatistiki verilerin hazırlanması, analizi, sunulması aşamalarını koordine etmek ve bu verilere dayanarak sınavlarda gerekli düzenlemeleri yapmak.

Sınavların düzenli bir şekilde arşivlenmesini sağlamak.

Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek

 

Başa Dön