İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

Adı Soyadı

Görev Unvanı

Kadro Unvanı

Görevleri

Sorumlu Olduğu Yönetici

İzinlerde Vekâlet Edecek Personel

Ad Soyad-İmza-Tarih

 

 

 

 

 

 

Müzeyyen ORHON

 

 

 

 

 

 

 

Yüksekokul Sekreteri

 

 

 

 

 

 

 

Yüksekokul Sekreteri

Resmi evrakları tasdik etmek,

 

 

 

 

 

 

 

Yüksekokul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

Müdür Yardımcısı

( Öğr. Gör. Hülya UÇAK ÖZ – Okt. Nihal TOPRAKCI )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       İmza / Tarih

Müzeyyen ORHON

 

Yüksekokulun altı aylık periyotlarla faaliyet raporunu hazırlamak,

Yüksekokulun mali yıl bütçe hazırlıklarını yapmak ve bütçenin en iyi şekilde kullanılmasında gerekli planlamayı yaparak performans bütçe uygulamasını gerçekleştirmek,

Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirmelerde ödenecek yolluk, gündelik ve yolluk evrakını imzalamak,

Yüksekokula gelen tüm yazıları incelemek, konularına göre birimlere yazılı havale yapmak, UBS evrak kayıt modülüne havale yapılan evrakın işlenmesini ve evrakların düzenli olarak dosyalanmasını sağlamak

Yüksekokula tahsis edilen akademik kadroların ilanı, başvuru ve sınavlarla ilgili işlemleri yürütmek, sonuçları Rektörlüğe iletmek

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 33.md. gereği gerçekleştirme görevlisi olarak mali işleri yürütmek

Öğrenci belgesi ve ilgili makama yazılarını onaylamak,

Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları, personelin izinlerini planlamak,  yasal prosedürü uygulamak ve kontrol etmek,

Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlamak; gerekli bakım ve onarım işlerini takip etmek; ısınma, aydınlatma, temizlik vb hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,

 

Öğrenci ve personelden gelen dilekçeleri kayıt altına alınmasını sağlayarak ilgili birimlere yönlendirmek ve gerekeni yapmak,

Yüksek Okul Yönetim Kurulu veya Yüksek Okul Kurulunun toplanmasını gündemini hazırlamak ve müdürün bilgisine sunmak,

Yüksekokulun web sayfasını düzenli olarak takip etmek, gerekli ek bilgi ve değişiklikleri uygun birimlerle görüşerek Yüksekokul web sayfasını aktarılmasını ve sayfanın güncelliğini sağlamak.

Yüksekokulun kendi içindeki bölümlere veya üniversitenin diğer akademik birimleriyle olan idari işlerinin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlamak,

Yüksekokulun donanım, teşrif, sarf malzemeleri ile kırtasiye ihtiyaçlarının ve miktarlarının belirlenmesi, talep edilmesi, ihtiyaç yerlerine dağıtımını sağlanmak.

İdari personelin görev ve işlerini denetlemek, idari personel ile periyodik toplantılar yaparak görüş alışverişinde bulunmak,

Kanun ve mevzuatları takip ederek gerektiğinde idari personele ve öğrencilere kanun ve mevzuat hakkında bilgi vermek,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayşe GÜMÜŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memur

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memur

Yurt İçi ve Yurt dışı görevlendirme taleplerini yapmak,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksekokul Müdürü

ve Yüksekokul Sekreteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levent ÇELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmza / Tarih

Ayşe GÜMÜŞ

 

Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerde ödenecek yolluk, gündelik ve yolluk evrakını hazırlamak,

Akademik Personelin görev sürelerinin uzatılması işlemlerini takip etmek ve yapmak,

Akademik ve idari personelin izin ve sağlık raporu işlemleri UBS’de yapmak, Ücretsiz izin taleplerini Rektörlüğe yazmak,

Akademik ve idari personelin göreve başlayış işlemleri yapmak,

Görev alanı ile ilgili Kanun ve mevzuatları takip etmek,

Kadrolu akademik ve idari personel ile Yabancı Uyruklu personelin maaş işlemlerini yapmak,

Öğretim elemanlarının ek ders puantajlarını hazırlamak, KBS sistemine girişlerini yapmak,

Akademik ve idari personelle ilgili duyuruları yapmak,

Yüksekokulda görevlendirilen akademik ve idari personele ilişkin personel dosyası açmak ve personel ile ilgili her türlü işlemin bir örneğin dosyasına takılmasını sağlamak.

Kadrolu ve sözleşmeli personele ait SGK verilerini, SGK’ya internet ortamında göndermek.

Ek ders ücretlerinin hazırlanması ve ödenmesinin gerçekleştirilmesi    

Ücret karşılığı derse giren öğretim elemanlarının SGK girişlerini ve SGK yazışmalarını yapmak,

Disiplin sucu işlemiş öğrencilerle ilgili yazışmaları yapmak ve disiplin suçu almış öğrencileri Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci sistemine işlemek,

Rektörlüğe belli aralıklarla kaydı silinen, hak donduran, disiplin suçu cezası alan vb. öğrencilerin listesini bildirmek, Üniversite Bilgi Sistemi otomasyon programına girmek,

Eğitim dönemi boyunca sınavlara girecek öğrencilerin listelerini ve takibini yapmak,

Devamsızlık çizelgelerini hazırlamak, ve Üniversite Bilgi Sistemine girilen Devamsızlıkların kontrolünü yapmak, Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu kararlarını ilgili bölümlere ve öğrencilere bildirmek,

Yarıyıl sonu sınavlarından önce devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini ilan etmek,

Yaz Okulu ile ilgili tüm yazışma ve işlemleri yapmak,

Üst yönetimin verdiği diğer işleri yapmak,

Levent ÇELİK

Memur

Memur

Öğrenci belgesini ve başarı durum belgesi hazırlamak,

Yüksekokul Müdürü

ve Yüksekokul Sekreteri

           Ayşe GÜMÜŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

        İmza / Tarih

Levent ÇELİK

 

Rektörlük ile ilgili yazışmaları yapmak,

Tüm öğrencilik işlemlerini bilgisayar ortamında kayda almak ve gerekli güncellemeleri yapmak

Modern Diller Birimi ders gruplarının belirlenmesi ve öğrenci devam listelerinin hazırlanması konusunda Modern Diller Birimi Sorumlusu ve Yardımcısı’na sekretarya desteği sağlamak, 

Görevlendirmeler, haftalık programlar ve sınav takvimiyle ilgili olarak Öğrenci İşleri ve Fakültelerle resmi yazışmaları yapmak

UBS ekranlarının ders kodları, kredileri ve içerikleri açısından takibini ve gerekli düzeltmeleri yapmak

Not girişlerinin ardından Koordinatör tarafından iletilecek sınav sonuç raporlarının ve başarı istatistiklerinin tasnifi ve kayıtlarının tutulması

OZYD dersleriyle ilgili olarak Fakülteler ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve yazışmaların yapılması

Yüksekokula ait demirbaşların kayıtlarını tutmak, ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak,

Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakları düzenlenmek, kayıt altına alınmak

Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapmak, Değer Tespit Komisyonuna bildirmek,

Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yapmak sayım cetvellerini düzenlemek ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletmek,

Üst yönetimin verdiği diğer işleri yapmak,

 

 


Başa Dön