İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı birimlerde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde önlisans ve lisans düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim/ilgili birim: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için, eğitim koordinatörünün önerisi ve bölüm başkanı onayı ile görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

e) Kredi: Bir dersin kredisi, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanan sayısal değeri,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

g) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Kayıt Yenileme ve Silme

Kayıt

MADDE 4 – (1) Üniversiteye, YÖK, ÖSYM ve Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle, kesin kayıt yaptırılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise aday öğrencinin yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 5 – (1) Öğrencilerin; öğretimlerine başlayabilmek, devam edebilmek ve öğretim sonunda diploma alabilmek için ilgili mevzuatla belirlenen şartları yerine getirmeleri gerekir. Kayıt yenileme ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri her öğretim yılının akademik takviminde belirtilir.

(2) Belirlenen şartları yerine getirmeyen veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda veya yılda öğretime devam edemez.

(3) Kayıt yenileme ile ilgili diğer esaslar ilgili birimlerce belirlenir.

Kayıt silme

MADDE 6 – (Değişik:RG-3/1/2015-29225)

(1) Bir öğrencinin;

a) Bir başka yükseköğretim kurumunun aynı düzeydeki programında asli öğrenci olarak kaydının bulunduğunun tespit edilmesi,

b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

c) Yazılı olarak başvurarak kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi,

ç) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süreler içinde mezun olamayıp, aynı fıkrada tanınan ek sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyerek sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılması,

d) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması

halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

(2) Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim ve öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Üniversitenin akademik takvimi, ilgili kurulların önerisi üzerine eğitim komisyonunun görüşü ile Senato tarafından belirlenir. Üniversitede eğitim ve öğretim, dönem, yarıyıl, yıl veya kısmen kesintisiz eğitim esasına göre düzenlenir. Bunlardan hangisinin uygulanacağına ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato karar verir. Yarıyıl esasını uygulayan birimlerde Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariç yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Bu süre teorik, uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile ara sınavları içerir. Yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ile dersler ve bunların sınavları cumartesi ve pazar günleri yapılabilir.

(2) Birimlerin eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi, birimlerin önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenir.

(3) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında gerektiğinde yaz eğitim-öğretimi yapılabilir. Yaz eğitim-öğretimi ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.

(4) Bir eğitim yılının ya da yarıyılın süresi, ilgili kurulların gerekçeli önerisi üzerine Senato kararı ile uzatılabilir.

Eğitim ve öğretim türleri

MADDE 8 – (1) Üniversitenin bağlı birimlerinde, 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim ve öğretim türleri, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütülür.

(2) Üniversiteye bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulların gerekçeli önerileri, eğitim komisyonunun görüşü, Senatonun kararı ve YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda ikinci öğretim, uzaktan öğretim, yaygın öğretim, açık öğretim, dışarıdan öğretim gibi diğer öğretim türleri de uygulanabilir.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 9 – (1) Üniversitede yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay geçiş ile ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) Dikey geçişlerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar hakkında, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İntibak

MADDE 10 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunun öğrencisi iken, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara girerek ya da yatay veya dikey geçişle Üniversitenin eşdeğer bir birimine kesin kaydını yaptıran öğrencilerin, ilgili bölüm/program intibak komisyonu görüşleri dikkate alınarak bölüm akademik kurulu önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ders ve yıl intibakları yapılır. Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere denk olan ve önceden okuyup başarılı oldukları derslerin kredisi kadar, ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler hariç olmak üzere, üst yarıyıldan ders alabilirler.

(2) Öğrencinin devam ettiği programın ders planının değişmesi durumunda öğrencinin başarısız olduğu veya hiç almadığı dersler yerine alması gereken dersler ilgili bölüm intibak komisyonu görüşleri alınarak bölüm akademik kurulu önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yabancı dille eğitim ve hazırlık sınıfı

MADDE 11 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile bazı programlarda tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapılabilir. Ayrıca ilgili birimlerde ilgili kurulların önerisi, Senatonun gerekçeli kararı ve YÖK’ün onayı ile 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilir. Hangi yabancı dil veya dillerde eğitim-öğretim yapılacağı, ilgili kurulun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir. (Ek cümle:RG-31/1/2014-28899) Üniversitedeki yabancı dil eğitim öğretimi ile ilgili usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, ilgili birim eğitim öğretim sınav usul ve esasları ile belirlenir.

Dersler

MADDE 12 – (1) Dersler; zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, önkoşullu dersler ve önkoşul dersleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Zorunlu dersler: Öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir.

b) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi İsteği ile aldığı derslerdir. Her programın öğretim planında yer alması şartıyla tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde bölüm seçmeli dersleri havuzu ve Üniversite seçmeli dersleri havuzu açılabilir. Seçmeli derslerin, mezuniyet kredisi toplamının en az % 25’i ile % 70’i arasında olması gerekir. Başarısızlık ve devamsızlık durumunda öğrenci başka bir isteğe bağlı seçmeli dersi alabilir. Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli ve üniversite seçmeli dersler olmak üzere ikiye ayrılır. Söz konusu derslerden;

1) Programa bağlı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alıp başarılı olması gereken derslerdir. Programa bağlı seçmeli dersleri, ilgili birim eğitim, öğretim ve sınav usul ve esasları ile düzenlenir.

2) Üniversite seçmeli dersleri Senato tarafından kabul edilen uygulama esasları ile düzenlenir.

c) Önkoşullu dersler/önkoşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan önkoşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine getirilmesi gereken derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve bunlara bağlı önkoşul dersleri ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil dersleri ile YÖK tarafından öngörülen bilgisayar dersleridir.

d) Fakülte ve yüksekokulların ders programlarında, teorik ders, uygulama, uygulamalı teorik ders, laboratuvar, klinik uygulama, proje, staj, seminer, bitirme ödevi ve benzeri ders türleri yer alabilir.

Derslerin kredi değeri ve ders programı

MADDE 13 – (1) Ders programları bölüm akademik kurulunun önerisi, ilgili kurulun kararı, eğitim komisyonunun görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesi 2547 sayılı Kanuna göre belirlenen kredi esasına göre yapılır. Bir dersin kredisi, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak hesaplanır. Not ortalamalarına katılmayan dersler ders programında belirtilir. Bu derslerin notları sadece başarılı veya başarısız olarak verilir.

(3) İlgili birimler sınıf geçme veya ders geçme sistemleri ile eğitim-öğretim yapabilirler.

(4) Ders geçme esasını uygulayan birimlerin ders programları her bir dönem için 30 kredi olacak şekilde düzenlenir. Programlarını yıl esasına göre düzenleyen birimlerde öğrenciden o yıl için istenen her türlü çalışma 60 kredi olarak tanımlanır. Kredi sayıları seçmeli dersler nedeni ile aşılabilir. Derslerin haftalık ders saatleri ile ilgili sınırlamalar, ilgili birim tarafından hazırlanarak Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile düzenlenir.

(5) Önlisans ve Lisans programlarından mezun olabilmek için program için öngörülen her eğitim yılı için 60 kredi olmak üzere toplam kredinin tamamlanması gerekir.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 14 – (1) Sınıf geçme esasına göre eğitim öğretim yapan birimlerde dersler, ders kurulu (grubu), uygulama ve staj programları, eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci, o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait zorunlu derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yıl, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz. 2547 sayılı Kanunda yer alan ortak zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarısız/devamsız olması öğrencinin üst sınıftan ders almasına engel değildir.

Ders geçme esası ve işleyişi

MADDE 15 – (1) Ders geçme esası uygulanan birimlerde öncelikle daha önce alınıp başarısız olunan dersler, o derslerin ilgili birimde verildiği ilk yarıyılda alınmak zorundadır. Daha sonra en alt yarıyıldan başlanarak daha önce alınmamış derslere kayıt yapılır.

Ders yükü ve üst yarıyıldan ders alma

MADDE 16 – (1) Ders alma sırasında aşağıda belirtilen sınırlamalar dikkate alınır:

a) Öğrenci, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş en az kredi miktarı tutarında ders almak zorundadır. Ancak bulunulan yarıyıldaki derslerden bir kısmı daha önce başarılmış ise; söz konusu alt sınır uygulanmaz.

b) Dönem not ortalaması (DNO), öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır. Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programında o zamana kadar almış olduğu derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır. GNO hesaplamasında bir dersten son alınan not dikkate alınır.

c) (Değişik:RG-3/1/2015-29225) Ders geçme sistemi uygulayan birimlerde üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenci veya ikinci dönem sonunda ve sonrasında DNO’su iki dönem üst üste 1.80’in altında kalan öğrenci başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz. Genel not ortalamasını 2.00’ın üstüne yükseltmek için öncelikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir. Öğrenci başarılı olduğu bir dersi not yükseltmek amacıyla en fazla üç yarıyıl içinde tekrar alabilir. Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde ise başarısız sayılma ve ortalama yükseltme ile ilgili hususlar birimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir. Ayrıca bu durumdaki öğrenciler ortalamalarını yükseltmek için bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen sınavlara da girebilir.

ç) Öğrencilerin 30 kredilik dönem yüküne ek olarak kayıt olabilecekleri ders kredi ve sayılarına ait kriterler GNO dikkate alınarak ilgili birim tarafından hazırlanarak Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile düzenlenir.

(2) Azami kredi miktarlarının hesaplanması sırasında, noktanın sağındaki ondalık kesirler en yakın tam sayıya tamamlanır.

(3) Önkoşullu dersler/önkoşul dersleri: Alınabilmesi için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan önkoşul derslerinden bir veya birkaçının başarılması ve/veya devam şartının yerine getirilmesi gereken derslere ön koşullu dersler denir. Ön koşullu dersler ve bunlara bağlı önkoşul dersleri ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(4) Seçmeli dersler: Öğrencinin zorunlu dersler dışında kendi insiyatifiyle aldığı derslerdir. Her programın öğretim planında yer alması şartıyla tek tek veya belirlenmiş ders grupları halinde bölüm seçmeli dersleri havuzu ve Üniversite seçmeli dersleri havuzu açılabilir. Seçmeli derslerin, mezuniyet kredisi toplamının en az % 25’i ile % 70’i arasında olması gerekir. Başarısızlık ve devamsızlık durumunda öğrenci başka bir isteğe bağlı seçmeli dersi alabilir. Seçmeli dersler; programa bağlı seçmeli ve üniversite seçmeli dersler olmak üzere ikiye ayrılır.

(5) Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirebilir veya yeni ders ekletebilir. Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı normal ders yükü; öğrencinin bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre tespit edilecek olan o yarıyıla ait derslerin kredi değerleri toplamıdır.

(6) Ders geçme sistemi uygulanan birimlerde öğrenci her yarıyılda ekle-sil dönemi sonrasında akademik takvimde belirlenen süreye kadar birinci yıl dersleri ve daha önce alınıp başarısız olunan dersler haricindeki en çok bir dersten çekilebilir. Bu şekilde çekilinen ders transkiptte yer almaz ve DNO ve GNO hesabında dikkate alınmaz.

(7) Öğrenci yarıyıl başında, öncelikle başarısızlığı nedeniyle tekrar etmek zorunda olduğu derse kaydolur. Öğrenci üst yarıyıl/yıl programından ilgili birim tarafından hazırlanarak Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenen dönemlik kredi sınırını aşmadan danışman onayıyla ders alabilir.

(8) (Değişik:RG-3/1/2015-29225) Bir öğrencinin her yarıyılda alacağı ders yükü, ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde GNO’su 2.00’den az olan öğrencilerin ise, istekleri halinde, danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders azaltılabilir. Bu takdirde, öğrenci almadığı dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.

(9) Normal programlarından geri kalmış ve derslerini tamamlamak isteyen öğrenciler ile not yükseltmek amacıyla ders tekrar etmek isteyen öğrencilerin ders yükleri, danışmanın önerisi ve bölüm başkanının onayı ile bulundukları yarıyılda alacakları kredi miktarı, ilgili birim tarafından hazırlanarak Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenen krediyi aşmayacak şekilde artırılabilir.

(10) Bazı dersler uzaktan eğitim ile verilebilir. Uzaktan eğitimin esasları, Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 17 – (1) Üniversiteye kaydolan öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak üzere, bölüm başkanlarınca öğretim elemanları arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Altı ayı aşan görevlendirme, izin, mazeret gibi nedenlerle görevden ayrı kaldığı süreler için yeni danışman atanır. Danışmanın altı ayı aşmayan görevlendirme, izin, mazeret gibi nedenlerle görevden ayrı kaldığı süreler için geçici danışman atanır. Danışmanlık ile ilgili konular Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslar ile düzenlenir.

Derslere devam zorunluluğu ve denetlenmesi

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin derslere, uygulamalara, sınavlara ve diğer çalışmalara devamı zorunludur. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci, o dersin yarıyıl/yılsonu ya da varsa bütünleme sınavına alınmaz. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise derslerde devam şartı aranıp aranmayacağı ilgili birim tarafından hazırlanarak Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile belirlenir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 19 – (Mülga:RG-3/1/2015-29225)

Özel ve misafir öğrenci

MADDE 20 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-3/1/2015-29225)

(1) Üniversite öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından ders almalarına veya diğer üniversite öğrencileri ile en az lise mezunu olmak şartıyla yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci statüsünde olmayanların, Üniversite programlarından açılan dersleri almalarına ilgili yönetim kurulu kararı ile izin verilebilir.

(2) Özel ve misafir öğrenci statüsünde ders alanlar, kayıt olduğu ders için belirlenen bütün kurallara uymak zorundadırlar. Bu öğrencilere diploma verilmez. Ancak, ilgili birim tarafından kendilerine durumlarını gösteren belge verilir.

(3) Misafir öğrenciler, dersi açan birimin o yarıyıl için belirlenecek katkı payını alacağı ders kredisi oranında öderler.

(4) Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(5) Özel ve misafir öğrencilik statüsüne dair tüm işlemler Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yürütülür.

Anlaşmalı yurt içi veya yurt dışı üniversiteler ile işbirliği ve değişim programları

MADDE 21 – (1) Üniversite ile yurt içindeki veya yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, ortak program açılabilir.

(2) Öğrenci değişimi programları kapsamında Üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl, yurtiçindeki veya yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir, yurt içindeki veya yurt dışındaki bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir. Bu süre içinde, öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrencinin, danışmanının onayı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitede aldığı dersler ve bunların başarı notuna nasıl yansıtılacağı, ilgili birimin yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

(4) Öğrenci değişim programları, ilgili yükseköğretim mevzuatı uyarınca yürütülür.

Çift anadal programı

MADDE 22 – (1) Çift Anadal programı; ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi, eğitim komisyonunun görüşü ve Senatonun kararı ile herhangi bir lisans programına kayıtlı olan ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin, konu bakımından kendi lisans programlarına yakın olan başka bir lisans programını birlikte yürüterek, ikinci bir lisans diploması almalarını sağlayan bir programdır.

(2) Çift Anadal ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

Yan dal programı

MADDE 23 – (1) Yan Dal programı; İlgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili kurulun önerisi, eğitim komisyonunun görüşü ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yan dal programını izlemelerine imkan verilir. Yan Dal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

(2) Yan Dal programı ile ilgili hususlar, Senato tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme, Sınav ve Mezuniyet Esasları

Sınavlar

MADDE 24 – (1) Birimlerin hangi sınavları yapacağına dair esaslar, ilgili birimlerin eğitim, öğretim ve sınav usul ve esaslarında belirlenir.

(2) Bir dersin her yarıyılda/yılda en az bir ara sınavı ile yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Yarıyıl/yılsonu sınavları ilgili birim tarafından belirlenerek, ilan edilen tarih, yer ve saatte yapılır. İlgili birim yönetim kurulunun onayı olmadan ilan edilen ara/dönem/yarıyıl/yılsonu sınavlarında değişiklik yapılamaz.

(3) Ders geçme esası uygulayan birimlerde yarıyıl sonu sınav dönemlerinde sadece o dönem okutulan derslerin sınavı yapılır.

(4) Bir dersin varsa bütünleme sınavı, o dersin genel sınavının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Bütünleme sınavına, genel sınava girme hakkına sahip olduğu halde sınava girmeyen, sınavda yeterli başarıyı sağlayamayan veya notunu yükseltmek amacıyla sınava girmek isteyen öğrenciler girebilir.

(5) Sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(6) Dini ve milli bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Ara sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde, yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde sınav evrakları ile birlikte ilgili birime bildirilir. Sınav belgeleri en az iki yıl saklanır.

(7) (Ek:RG-3/1/2015-29225) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için programı ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak olan sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

Sınav değerlendirme esasları

MADDE 25 – (1) (Değişik fıkra:RG-3/1/2015-29225) Birimlerde hangi değerlendirme sisteminin uygulanacağı ve değerlendirme usulüne ilişkin hükümler ilgili birimler tarafından hazırlanarak Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslar ile düzenlenir.

(2) Ara sınav ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkı oranları ilgili birim tarafından hazırlanarak Senato onayına sunulan usul ve esaslar ile düzenlenir.

Mazeretler

MADDE 26 – (1) (Değişik fıkra:RG-3/1/2015-29225) Haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler; mazeretlerinin bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, ilgili birime mazeretini gösterir belge ile birlikte yazılı olarak başvurmak zorundadır. Bu süre içinde bildirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Süresi içinde ve istenen tüm belgelerle birlikte yapılan başvurular ilgili birim yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Haklı ve geçerli sebep olarak kabul edilecek mazeretler ve kabul edilen mazeretler ile ilgili yapılacak işlemler ilgili birimlerin eğitim, öğretim ve sınav usul ve esasları ile belirlenir.

Notlar

MADDE 27 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-3/1/2015-29225)

(1) Harf notları ve anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Geçer notlar: Bir öğrencinin hangi harf notunu alırsa o dersi başarmış sayılacağı birimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir. Staj çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere G (geçti) notu verilir ve bu not GNO ve DNO hesabında dikkate alınmaz.

b) Geçmez notlar: K, DZ, GM dışındaki geçmez notlar, birimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir.

c) Staj çalışmalarında başarısız olan öğrencilere K (kaldı) notu verilir.

ç) DZ (Devamsız), derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DZ, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.

d) MZ (Mazeretli), mazereti nedeniyle dersin yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavına giremeyen ve mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciye verilir.

e) MF (Muaf), daha önce alınıp başarılan ve eşdeğerliği ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca onaylanan derslere verilir.

f) GM (Girmedi), sınava girmeyen öğrenciyi ifade eder.

Not ortalamaları

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda hesaplanan DNO ve almış oldukları tüm dersler için GNO ile belirlenir.

(2) Ağırlıklı ortalamaların hesaplanmasında bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin G, K, MZ ve MF notu aldığı dersler ortalama hesaplarında dikkate alınmaz.

Ders tekrarı ile ilgili esaslar

MADDE 29 – (1) Öğrenciler not yükseltme amacıyla, 16 ncı maddedeki esaslar çerçevesinde öğrenimleri süresince aldıkları ve başarılı oldukları dersleri de kayıt yaptırmak koşulu ile verildiği yarıyılda tekrarlayabilirler. Yukarıda belirtilen ve devam şartı aranmayan derslerin kredileri ders yükünden sayılır.

(2) Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(3) Öğrencilerin ders tekrarladıkları yarıyıllar, azami öğrenim süresi hesabına dâhil edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 30 – (1) Yarıyıl sonu veya yılsonu sınav sonuçları sınavın bitiş tarihinden sonra beş gün içerisinde ilan edilir. Sınav sonuç belgesinin ilgili birime verilmesinden sonra maddi hata dışında öğrencinin notu değiştirilemez.

(2) Öğrenciler maddi hata itirazı için, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde ilgili birime yazılı olarak başvurabilir. İlgili birimin isteği üzerine ilgili öğretim elemanı öğrencinin sınav kâğıdını veya sınav cetvelini maddi hata yönünden tekrar inceler. İlgili öğretim elemanı ve bölüm başkanının itiraza ilişkin yazılı kanaatleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilir, maddi hata belirlenirse öğrencinin notu düzeltilir. İtiraz başvurusu en geç üç gün içerisinde ilgili yönetim kurulunda görüşülerek sonuçlandırılır ve öğrenciye duyurulur.

Mezuniyet

MADDE 31 – (1) (Değişik fıkra:RG-3/1/2015-29225) Bir öğrencinin devam ettiği programdan mezun olabilmesi için; mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. GNO aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.

(2) Normal öğrenim süresi sonunda GNO’su 3.00-3.49 olan öğrenciler başarı belgesi, 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler ise üstün başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

Ek süre ve ek sınav

MADDE 32 – (Değişik:RG-3/1/2015-29225)

(1) Bir öğrenci, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için ilgili mevzuatlarda belirtilen tüm şartları yerine getiriyorsa, son yarıyıl/yıl öğrencisi sayılır. Son yarıyıl/yılda not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF), (FD) veya (K) notu alan öğrencilere eksiklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi yarıyıl başına kadar ek bir süre verilir. Bu ek süre içerisinde girilen sınavda alınan not, daha önceki yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu notlarına bakılmaksızın yarıyıl/yılsonu notu yerine geçer. Yarıyıl/yılsonu başarı durumu bu not esas alınarak belirlenir. Son yarıyıl/yılda (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrencilere, (DD), (DC) veya (CC) notu aldığı en çok iki dersten yukarıdaki koşullar çerçevesinde ek süre verilir. Durumları bu fıkraya uygun öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra on iş günü içerisinde ilgili birime bir dilekçe ile başvururlar. İlgili Yönetim Kurulu öğrencinin durumunun bu maddeye uygunluğunu inceledikten sonra hangi dersten ek süre tanındığına dair alınan yönetim kurulu kararı ilgili birim tarafından öğrenciye ve ilgili akademik bölüm başkanlığına bildirir. Bu fıkrada öngörülen ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.

(2) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 2.00 GNO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Diploma

MADDE 33 – (1) Kayıtlı olduğu birimin eğitim-öğretim programındaki ders ve çalışmaların tümünden başarılı olan öğrencinin mezuniyeti, ilgili yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Diploma ilgili yönetim kurulu kararına istinaden sağlık alanındaki ilgili birim öğrencilerinin dışındaki öğrencilere en geç on iş günü içerisinde verilir. Bu öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir. Diplomalar, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(2) (Değişik:RG-3/1/2015-29225) İsteği halinde öğrenciye, ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı olması ve GNO’sunun en az 2.00 olması kaydıyla ön lisans diploması verilebilir.

(3) Diplomanın verilebilmesi için ilgili mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir.

(4) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavın otomasyona işlenip onaylandığı tarihtir. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve benzeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmalarının tamamlanıp kabul edildiği tarihte mezun olur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenim süresi

MADDE 34 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler, bu Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Öğrenime ara verme izni

MADDE 35 – (1) Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl öğrenime ara verme izni verilebilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde öğrenime ara verme izni alan öğrenci; fakülteye/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yılsonundaki sınavlara giremez. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz.

(2) Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında öğrenime ara verme izni başvurusu yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde yapılır.

Disiplin

MADDE 36 – (1) Öğrenci disiplin işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 37 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat öğrencinin ilgili birime kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak gönderilmek ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğrenciler, ilgili birime kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde yeni adreslerini doğru ve tam olarak ilgili birime dilekçe ile bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde öğrencinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresine tebligat yapılmakla veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Senato kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 3/8/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/9/2013

28754

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

31/1/2014

28899

2.       

3/1/2015 

 29225

3.